Školenie vodičov a doprava - 01.1

Zo , Zák.č. 124/2006 Z.z., vyhlášky SUBPa SBÚ číslo 208/91 Zb., Zák. NR SR č. 8/2009Z.z.,Vyhl.MV SR č.9/2009 Z.z.,Vyhl. MDPaT SR č. 464/2009 Z-z.

Jedná o nasledovné skupiny pracovníkov :

  • vodiči z povolania 

  • vodiči referentských vozidiel ( aj pracovníci, ktorí vedú vlastné motorové vozidlá pre služobné účely)

  • opravári a údržbári motorových vozidiel

  • vedúci pracovníci

 

Cena školenia :

 25.- € + 20% DPH (5.- €) = 30.- € na osobu

 

Školenie z vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a oprave vozidiel sa vykonáva podľa zákona č. 124/2006 Z.z. 

Zamestnávateľ je povinný dodržiavať časový interval školenia vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel, ktorá je spracovaná v Zákonníku práce, kde je tiež povinný pravidelne overovať znalosti predpisov a zásad BOZP. Závisí od organizácie, ako si stanoví intervaly školenia. Z dôvodu pretrvávajúcej vysokej úrazovosti v tejto oblasti sa odporúča opakovať školenia vodičov raz ročne, minimálne však raz za dva roky.