Pre inštruktorov

 

§ 8

 

Inštruktorské oprávnenie

(1) Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).

(2) Obvodný úrad dopravy udelí inštruktorské oprávnenie žiadateľovi, ktorý

     a) má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,

     b) dosiahol vek 25 rokov,

     c) je bezúhonný,

     d) je plne spôsobilí na právne úkony,

     e) je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilí vykonávať činnosť inštruktora

         autoškoly,

     f) má vodičské oprávnenie tej skupiny, alebo skupín, na ktoré žiada inštruktorské

     oprávnenie,

     g) má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny, alebo skupín,

     na ktoré žiada inštruktorské oprávnenie,

     h) úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.

(3) žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia sa podáva na obvodnom úrade dopravy

    (§ 3 ods. 1) príslušnom podľa bydliska uchádzača. Žiadosť obsahuje:

    a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a

    adresu bydliska,

    b) údaje o doterajšej praxi žiadateľa.

(4) Prílohou žiadosti je:

    a) doklad o vzdelaní žiadateľa,

    b) doklad o doterajšej praxi žiadateľa,

    c) výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,

    d) informácia z evidencie vodičov, nie staršia ako tri mesiace,

    e) doklad o psychologickom vyšetrení, nie starší ako tri mesiace,

    f) protokol o vykonaní inštruktorskej skúšky.

(5) Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie, alebo v

    osvedčenej fotokópii. Občiansky preukaz a vodičský preukaz sa podávajú v origináli

    len na nahliadnutie. Obvodný úrad môže pripustiť namiesto dokladu podľa odseku 4 písm. b), čestné vyhlásenie.

(6) Za bezúhonného sa na účely rozhodovania o udelení inštruktorského oprávnenia

    nepovažuje ten,

    a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za nedbanlivostný trestný

    čin, ktorého skutková podstata súvisí s dopravou, a jeho trest nebol zahladený, alebo

    b) kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom

    alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo komu bola uložená sankcia zákazu činnosti

    viesť motorové vozidlá a jeho sankcia nebola zahladená.

§ 9

Inštruktorská skúška

(1) Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy

    vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len „komora") podľa

    osobitného predpisu.9)

(2) Inštruktorská skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zostavenou Ministerstvom

    dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

    O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú

    všetci členovia skúšobnej komisie.

§ 10

Inštruktorský preukaz

(1) Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz.

     V inštruktorskom preukaze sú uvedené identifikačné údaje o žiadateľovi

     podľa § 8ods. 3 písm. a), rozsah inštruktorského oprávnenia a lehota jeho platnosti.

     Inštruktorský preukaz vydáva obvodný úrad dopravy na päť rokov, ak žiadateľ nežiadal

     o kratšiu lehotu jeho platnosti.

(2) Obvodný úrad dopravy rozhodne o odňatí inštruktorského oprávnenia, ak sa štátnym

     dozorom zistí, že držiteľ inštruktorského preukazu

    a) prestal byť spôsobilí na právne úkony,

    b) stratil podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť,

    c) prestal byť bezúhonný,

    d) bolo mu odobraté vodičské oprávnenie,

    e) vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami.