Opakovanie autoškoly a návšteva u psychológa

04.08.2012 00:00

 

Výpis zo zákona NR SR č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a iné zákony.

 

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2011

 

Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla:

a) V priebehu posledných 5 rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v dôsledku ktorého vznikne dopravná nehoda.

Poznámka: Ak sa dostanete do takejto situácie a budete chcieť znovu získať vodičské oprávnenie, budete musieť znova prejsť školením v autoškole a skúškou na vodičské oprávnenie

b) V priebehu posledných 5 rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

Poznámka: Takto odobrané vodičské oprávnenie možno získať späť po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo psychiatrického liečiva a podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa

c) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.

Poznámka: Ak ste v predchádzajúcich desiatich rokoch mali zákaz viesť vozidlo preto, že ste spáchali priestupok alebo trestný čin pod vplyvom alkoholu.